Praktyczne przykłady metod konsolidacji sprawozdań finansowych

przykłady konsolidacji sprawozdań finansowych

Celem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (SSF) jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej grupy jednostek powiązanych, tak jakby były one jedną jednostką gospodarczą z zachowaniem zasady istotności. Jednostka dominująca sporządza SSF obejmując nim dane swoje oraz jednostek podporządkowanych. Do jednostek podporządkowanych zalicza się jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Read more